Album

青春创世纪 影视原声专辑
By: 群星
Release:2020-11-08
《青春创世纪》是由天浩盛世、万达影视、新媒诚品、看山川、猫眼娱乐联合出品,由导演陈飞宏执导,导演陈凯歌任总监制,黄景瑜、吴谨言主演,宣璐,徐立,曹煜辰,梁大伟,王茂蕾,董思怡联袂出演的现代职场剧。该剧...
Mark
7105
1
第一束阳光(《青春创世纪》片头曲)
群星 - 青春创世纪 影视原声专辑
 
2
Don’t Touch My Car(《青春创世纪》插曲)
群星 - 青春创世纪 影视原声专辑
 
3
心的停靠(《青春创世纪》插曲)
群星 - 青春创世纪 影视原声专辑
 
4
旅客(《青春创世纪》片尾曲)
群星 - 青春创世纪 影视原声专辑
 
5
Can’t Nobody Love Me Like Myself(《青春创世纪》插曲)
群星 - 青春创世纪 影视原声专辑
 
6
天上飞(《青春创世纪》插曲)
群星 - 青春创世纪 影视原声专辑
7
出手快(《青春创世纪》插曲)
群星 - 青春创世纪 影视原声专辑
 
8
Sunrise,Sundown(《青春创世纪》插曲)
群星 - 青春创世纪 影视原声专辑
 
9
SUICIDE(《青春创世纪》插曲)
群星 - 青春创世纪 影视原声专辑
 
10
理想主义(《青春创世纪》片尾曲)
群星 - 青春创世纪 影视原声专辑
 
11
无人之地(《青春创世纪》插曲)
群星 - 青春创世纪 影视原声专辑
 
12
我说的(《青春创世纪》插曲)
群星 - 青春创世纪 影视原声专辑
 
13
Goodbye(《青春创世纪》插曲)
群星 - 青春创世纪 影视原声专辑
 
14
Fade to Dreams(《青春创世纪》插曲)
群星 - 青春创世纪 影视原声专辑
 
15
So Long(《青春创世纪》插曲)
群星 - 青春创世纪 影视原声专辑
 
16
We Can(《青春创世纪》插曲)
群星 - 青春创世纪 影视原声专辑
 
17
步伐(《青春创世纪》插曲)
群星 - 青春创世纪 影视原声专辑
 
18
Die in Vegas(《青春创世纪》片尾曲)
群星 - 青春创世纪 影视原声专辑
 
19
夜之光
群星 - 青春创世纪 影视原声专辑
 
20
玻璃心
群星 - 青春创世纪 影视原声专辑
 
21
群星 - 青春创世纪 影视原声专辑
 
22
我们的故事
群星 - 青春创世纪 影视原声专辑
 
23
不像你
群星 - 青春创世纪 影视原声专辑
 
24
梦境
群星 - 青春创世纪 影视原声专辑
 
25
It‘s Strange
群星 - 青春创世纪 影视原声专辑
 
26
丁香花开的路
群星 - 青春创世纪 影视原声专辑
 
27
鲸鱼
群星 - 青春创世纪 影视原声专辑
 
28
幻像
群星 - 青春创世纪 影视原声专辑
 
29
第一束阳光 (伴奏)
群星 - 青春创世纪 影视原声专辑
 
30
Don’t Touch My Car (伴奏)
群星 - 青春创世纪 影视原声专辑
 
31
心的停靠 (伴奏)
群星 - 青春创世纪 影视原声专辑
 
32
旅客 (伴奏)
群星 - 青春创世纪 影视原声专辑
 
33
Can’t Nobody Love Me Like Myself (伴奏)
群星 - 青春创世纪 影视原声专辑
 
34
天上飞 (伴奏)
群星 - 青春创世纪 影视原声专辑
 
35
出手快 (伴奏)
群星 - 青春创世纪 影视原声专辑
 
36
Sunrise,Sundown (伴奏)
群星 - 青春创世纪 影视原声专辑
 
37
SUICIDE (伴奏)
群星 - 青春创世纪 影视原声专辑
 
38
理想主义 (伴奏)
群星 - 青春创世纪 影视原声专辑
 
39
无人之地 (伴奏)
群星 - 青春创世纪 影视原声专辑
 
40
我说的 (伴奏)
群星 - 青春创世纪 影视原声专辑
 
41
Goodbye (伴奏)
群星 - 青春创世纪 影视原声专辑
 
42
Fade to Dreams (伴奏)
群星 - 青春创世纪 影视原声专辑
 
43
So Long (伴奏)
群星 - 青春创世纪 影视原声专辑
 
44
We Can (伴奏)
群星 - 青春创世纪 影视原声专辑
 
45
步伐 (伴奏)
群星 - 青春创世纪 影视原声专辑
 
46
Die in Vegas (伴奏)
群星 - 青春创世纪 影视原声专辑